Moto:  Cogito ergo sum
mõtlen, järelikult ELAN, olen olemas"
(R. Descartes)


mTÜ KULLARATAS Marya Angletorium 

tervisedenduse programmi  "Mõte loeb!" kaasatud alusdokumendid

 ja peamised suunad 

anno 2018

Vt lisa Tervise Arengu Instituudi hallatavalt Terviseinfo leheküljelt  SIIT 

Märgiseletus

~ lainelise joonega tähistatakse Ingliterapeut Marya poolt lisatut, mis ei ole otsetsitaat mõnest teisest allikast

Marya Angletoriumi monogrammi pildiga märgitakse rõhuasetus juhtide arvates olulisele tekstiosale


A. DEFINITSIOON

Marya Angletoriumi tervisedenduse haridusprogramm lähtub järgmistest Eesti Vabariigis riiklikult aktsepteeritud ülemaailmsetest alustugedest ( www.terviseinfo.ee):

 • tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist 
 • ~ tervisedendus kui tegevus  ja termin on eraldi valdkonnana kasutusele võetud  1974. aastal Kanadas ja sai eelnimetatud definitsiooniks  Maailma Terviseorganisatsiooni(WHO) kaudu 1986. aastast

B. PRIORITEEDID

Tänapäeval, lähtudes Jakarta Deklaratsioonist (1997), on tervisedenduse valdkonnas peamisteks prioriteetideks:

 • edendada sotsiaalset vastutust tervise nimel;
 • suurendada tervist toetavaid investeeringuid;
 • laiendada koostööd tervisedenduse valdkonnas;
 • tõsta kogukonna suutlikkust ja võimestada üksikisikuid;
 • kindlustada tervisedendust toetavat infrastruktuuri.

Seega on tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess.

C. PÕHIMÕTTED

Tervise edendamise seitse peamist põhimõtet (Ottawa Harta):

 • Olla võimestav - võimaldada üksikisikutel ja kogukondadel mõjutada nii individuaalseid, sotsiaalmajanduslikke kui keskkonnast tulenevaid tervisemõjureid;
 • Olla osalust suurendav - rohkem kaasata inimesi nende tervisetegurite soodsamaks muutmise plaanimisse, teostamisse ja hindamisse;
 • Olla holistiline ehk kõikehõlmav - arendada kõiki tervise liike - nii kehalist, vaimset, sotsiaalset kui ka hingetervist (sh neid mõjutavaid tegureid);
 • Olla intersektoraalne - teha koostööd erinevate asjassepuutuvate organisatsioonidega, ühiskonna erinevate sektorite, tasandite ja valdkondadega;
 • Olla võrdsust arvestav - tagada võimaluste võrdsus ja sotsiaalne õiglus; pöörata tähelepanu eelkõige tõrjutud, kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga gruppidele;
 • Olla säästev ja jätkusuutlik - kasutada olemasolevaid ressursse säästvalt ning luua püsivaid muutusi;
 • Olla multistrateegiline - kombineerida ja kasutada paralleelselt mitut erinevat sama eesmärki taotlevat strateegiat - terviseõpetust ja teavitamist, eestkostetööd, kogukondade arendamist, organisatsioonilisi muudatusi, poliitilist arengut, õigusloome suunamist

D. TERVISEMÕJURID 
 • Rahvastiku tervist mõjutavad oluliselt inimestevahelised suhted, nende kvaliteet, suhtlemisvõrgustike tihedus, vastastikune usaldus, kokkuhoidmise- ja sotsiaalse toetuse tunnetamine, mida tervikuna mõistetakse sotsiaalse sidususena.
 • Sotsiaalse sidususe planeeritud arendamine toob endaga kaasa nii sotsiaalse usalduse kui sotsiaalse turvalisuse kasvu, mis omakorda on olulised rahvastiku tervise mõjurid.
 • Sotsiaalse sidususe suurenemine on võimalik üksikisikute, rühmade, organisatsioonide ja kogukondade kaasamisega paikkondade terviseprobleemide lahendamisse. 
 • Kogukonna koostöövõime sõltub suuresti sotsiaalsest toetusringist. Toetusringi all mõeldakse inimesi, kellel on hea üksteisemõistmine ja kokkukuuluvustunne, millega kaasneb vastastikune usaldus ja lugupidamine. Inimeste toetus võib olla nii otsene kui ka kaudne - sõprade vahel, perekonnas, organisatsioonis, kogukonnas, koolis, töökohas ja ka riiklikul tasemel.
 • Mitmed uurijad on leidnud, et mida laiem on lähedaste sõprade ja pereliikmete ring, seda pikem on inimese eluiga. Suhete puudumine võib esile kutsuda kehalisi häireid, kurvameelsust ja ärrituvust, aga ka käitumise muutusi (nt alkoholi kuritarvitamist, suitsetamist, vähest liikumist), mis omakorda võivad põhjustada tervise halvenemist.

E. MILLINE ON HEA VAIMNE TERVIS? 

Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.

Hea vaimse tervise tunnused on:

 • võime inimestega suhelda, teistest hoolimine ja armastus;
 • võime ja soov vastastikusteks suheteks ja isiklike tunnete väljendamiseks;
 • võime õppida, töötada, osaleda sotsiaalses elus ja taotleda edu;
 • pingutamine raskuste ületamiseks, oma ärevuse piisav valitsemine, kaotuste talumine ja valmisolek elumuutusteks;
 • reaalsustaju, mille abil osatakse oma mõttemaailma ja välise tegelikkuse vahel vahet teha ka rasketes olukordades ja stressi korral;
 • sotsiaalne iseseisvus ja hästi arenenud identiteet (oma mina ja järjepidevuse tunne, st kes ma olen ja kuhu lähen);
 • individuaalne loovus;
 • psüühiline paindlikkus, võime kaitsta end kahjulike tegurite eest ka rasketes tingimustes.

Võti positiivse vaimse tervise juurde on aktiivne tegelemine kriiside, stressi ja raskustega, mis igaühel elus ette võivad tulla.

F.  INIMSÜDAME HARIMINE HUMANISTLIKU PEDAGOOGIKA EHK KOSMILISE PEDAGOOGIKA LÄHTEALUSTEL (vt humanistliku pedagoogika manifesti täisteksti lehel IMESTUMINE)  .   

 • Tervisedenduse konteksti asetatult peame meeles ja rõhutame, et tähtis ei ole mitte ainult teadmiste andmine, vaid ka südame kasvatamine. 
 • Humanistliku pedagoogika ideed on inimkonna varamus olnud juba iidsetest aegadest. 
 • Kosmilisuse idee tähendab tänapäeva inimese jaoks  eelkõige tema vaimsuse arenemist. 
 • Šalva Amonašvili humanistliku pedagoogika mõtiskluste  põhisõnum traktaadis "Elu Kool" (1998, teine trükk 2000. a.) on järgmine:
   1)  inimkond on püüdnud seni rohkem arendada mõtlevat inimest homo sapiens, nüüd aga on                  aeg arendada moraalset inimest homo moralis, kes tundub olevat kuhugi kaotsi läinud; 
   2)  tuleb nentida, et moraalseks inimeseks kasvamiseks ei piisa usuõpetusest; 
   3)  Loojalt on kaasa saadud suur energiavaru ja vaimujõud, kuid toetava täiskasvanuta ei pruugi
              areng ja küpsemine toimuda suunas, mis kindlustaks lapsele võimalikult hea elutee ja kaasa  
              sündinud võimete rakendamise.  


Need on alusmõtted, mis peaksid inimelus teadlikul ja tasakaalukal sammul edasi liikuda aitama. Kas ka meie seda teha suudame, selgub tasapisi liikuma hakates ja meie tervisedenduse programmis kaasa tehes, sest kui ei alusta, ega siis õigesse kohta ja õigel ajal kohale ei jõua.

Seniks aga - OLGE TERVED JA ELU POOLT TURVATUD! Armastusega, Ingliterapeut Marya